Khoa học có thể trả lời các câu hỏi về đạo đức - Sam Harris

Những câu hỏi về thiện và ác, đúng và sai thường được cho là không thể giải đáp bằng khoa học. Nhưng Sam Harris cho rằng khoa học có thể - và nên - giải quyết các vấn đề về đạo đức, điều chỉnh các giá  trị con người và nêu ra điều gì tạo nên một cuộc sống tốt.

Tags: TED videos