Giới thiệu thành viên

Thành viên của TEDxYouth@Hanoi 2012:

Ban điều hành:

 • Hoàng Văn Quân | Quản lý dự án TEDxYouth@Hanoi 2012
 • Nguyễn Hoàng Giang | Founder, quản lý bảo trợ và đối tác
 • Lê Lê Trà My | Trưởng ban Nội dung
 • Ngô Quang An | Trưởng ban Truyền thông
 • Trịnh Minh Hương | Trưởng ban Tài chính

Ban nội dung:

 • Lê Lê Trà My |  Trưởng ban
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy | Phó ban
 • Đinh Thảo Linh | Thành viên
 • Nguyễn Khiếu Anh | Thành viên
 • Nguyễn Quốc Anh | Thành viên
 • Nguyễn Đình Việt Anh | Thành viên
 • Trần Phương Chi | Thành viên
 • Dương Lê Minh Đức | Thành viên
 • Đặng Huệ Ngọc | Thành viên
 • Phan Mạnh Tiến | Thành viên
 • Đặng Xuân Tùng | Thành viên

Ban truyền thông - Design:

 • Ngô Quang An | Trưởng ban
 • Nguyễn Thu An | Phó ban
 • Đinh Công Tài | Thành viên
 • Nguyễn Đình Việt Anh | Thành viên
 • Nguyễn Phương Mạnh | Thành viên
 • Hoàng Kiều Nga | Thành viên
 • Đào Hồng Ngọc | Thành viên
 • Lê Minh Nguyệt | Thành viên
 • Trần Oanh Oanh | Thành viên
 • Bạch Mai Thu | Thành viên  
 • Trần Quang Thiện | Thành viên
 • Trương Việt Trung | Thành viên

Ban Tài chính:

 • Trịnh Minh Hương | Trưởng ban
 • Đào Hồng Hạnh | Thành viên
 • Nguyễn Phương Mạnh | Thành viên